Lov om voksenansvar

Lov om voksenansvar er trådt i kraft pr 1. januar 2017. Loven erstatter den tidligere lov om magtanvendelse og indeholder væsentlige ændringer for alle døgnplejefamilier.

Almindelige plejefamilie og netværksplejefamilier får ret til at foretage "nødvendige indgreb" (§3) i barnets ellers den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges interesser. Kommunale plejefamilier får mulighed for at foretage såkaldt "fysisk guidning" (§6) samt "afværgehjælp" (§8). 

Foretager en kommunal plejefamilie "afværgehjælp"  efter § 8 skal dette indberettes til Gentofte@gentofte.dk,  att. Børn & Familie,  indenfor 24 timer efter indgrebet, samt til Socialtilsynet inden udgangen af løbende måned.. Der skal benyttes særligt skema til indberetning. Se link nedenfor. Den kommunale plejefamilie skal desuden orientere forældremyndighedsindehaver, samt advisere familiens familieplejekonsulent.

Loven gælder ikke for aflastningsfamilier. 

D. 31.8.2016 kl.18.00 - 21.30 afholdes der kursus for alle plejefamilier.  Deltagelse i kursus om voksenansvar tæller med  som en del af de obligatoriske efteruddannelsesdage og deltagelse denne aften anses som obligatorisk. 

Vi vil kraftigt anbefale alle plejefamilier til straks at orientere sig i Servicestyrelsens materiale. Der vil være fokus på lovændringen fra  Socialtilsynenes side i det kommende år og jeres familieplejekonsulent vil også tale med jer om, hvilken betydning den nye lov har for jer som plejefamilie.

Hent skema til indberetning af afværgehjælp efter § 8 her:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/registrering-og-indberetning 

Læs Servicestyrelsens materiale her:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1